Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai
ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

Projekta PUMPURS LOGO

ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” turpināsies arī 2021./2022.m.g.

        Jau piekto gadu Alūksnes novada vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Projekta ietvaros 29 izglītojamiem 1.semestrī tiek sniegts individuālais atbalsts, stiprināta motivācija iegūt izglītību, mazināts risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Sakarā ar COVID-19 epidemioloģisko situāciju visā valstī skolēniem ir ļoti būtiski saņemt atbalsta pasākumus. Projekta aktivitātēs 1.sem. iesaistīti 13 skolotāji. Projekts dod iespēju 1.-12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos: latviešu valodā, krievu valodā, matemātikā.

        Skolēni, viņu vecāki un skolotāji darba rezultātus vērtē pozitīvi. Daudziem skolēniem vērojamas pozitīvas izmaiņas attieksmē pret mācībām, samazinās zemu vērtējumu skaits.

        Liels paldies projekta PuMPuRS komandai par ieinteresētību un sadarbību mūsu kopīgajā darbā – atbalstošās skolas vides veidošanā!

                                                                                                                        Projekta koordinatore Inita Lāce

2020./2021.m.g. ESF projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" turpinās.

        Jau ceturto gadu Alūksnes novada vidusskola īsteno projektu PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. 1.semestrī atbalstu saņēma 26 skolēni, bet 2.semestrī atbalsts tika sniegts 30 skolēniem. Galvenie mācību priekšmeti, kuros nepieciešams sniegt atbalstu ir angļu valoda, krievu valoda, latviešu valoda, matemātika, dabaszinātņu priekšmeti. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam semestra sākumā tiek izveidots individuālais atbalsta plāns, kurā izvērtēti mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie pasākumi šo risku mazināšanai. Individuālās nodarbības laikā pedagogi sniedz skolēniem atbalstu mācību priekšmeta apguvē. Pedagogi organizē nodarbības, balstoties uz skolēnu individuālajām vajadzībām.

        Visbiežāk minētais risks, kas kļuvis par iemeslu skolēna iesaistīšanai projektā, ir ar mācībām saistītais risks, kas sevī ietver grūtības mācību satura apguvē, zemus mācību sasniegumus, iekavētā mācību satura apguvi un valodas barjeru.

        Kā atzīst vecāki, kuru bērni ir iesaistīti projektā un saņem atbalstu, dalība projektā palīdz bērnam uzlabot sekmes un apgūt mācību vielu.

                                                                                                                        Projekta koordinatore Inita Lāce

2019./2020.m.g. ESF projekts “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ”

        Projekta Nr.8.3.4.0/16/1/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) mērķis - samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus.

        Projekts Alūksnes novada vidusskolā darbojas jau trešo gadu. Projekta darbība tiek uzsākta 1.semestrī oktobrī, iesaistoties 25 skolēniem. Projekta darbība 2.semestrī tiek uzsākta janvārī, iesaistoties 30 skolēniem. Daudzu mācību priekšmetu konsultācijas projektā ir vēlamas, nepieciešamas, bet nav iespējamas, jo nav iespējams pedagogiem iesaistīties lielās slodzes dēļ. Darbietilpīgs ir projekta uzsākšanas process ar vienošanos, līgumiem, sarunām jau augustā. Mērķauditorija tiek apzināta, sadarbojoties klašu audzinātājiem un mācību priekšmetu skolotājiem, vecākiem. Konsultāciju mācību priekšmetus vidusskolēni izvēlas paši, apzinoties savas vājās puses, izjūtot nepieciešamību pēc papildus individuālām konsultācijām.

        Riski, kuri tiek konstatēti iesaistītajiem skolēniem, ir saistīti ar mācību darbu. Izvērtējot riskus, tie ir pārsvarā saistīti ar grūtībām mācību satura apguvē, dažiem skolēniem valodas barjera, jo dzimtā valoda ir krievu valoda. Izglītojamajiem tiek nodrošināti atbalsta pasākumi - konsultācijas un konsultatīvais atbalsts.

        No 13.marta ārkārtas situācijas laikā valstī sakarā ar Covid 19 konsultācijas tiek pārtrauktas, jo notiek attālinātais mācību process. Projektā iesaistītie skolēni nav tik atbildīgi, motivēti, lai strādātu papildus patstāvīgi.

        Grūtības individuālā atbalsta plāna realizēšanas laikā:

                - izglītojamais nevēlas apmeklēt konsultācijas;

                - izglītojamais daudz neapmeklē mācību stundas, kavē slimības dēļ;

                - konsultācijas nenotiek attālinātā mācību procesa laikā.

                                                                                                                        Projekta koordinatore Inita Lāce

2018./2019.m.g. ESF projekts “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 

        2018./2019. mācību gadā Alūksnes novada vidusskola turpina dalību projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Projekta ietvaros konsultatīvo atbalstu saņēma 13 skolēni I semestrī, bet 2.semestrī atbalsts tiek sniegts 23 skolēniem, ar kuriem strādā dažādu mācību priekšmetu skolotāji. Konsultatīvais atbalsts parasti ir tieši vai netieši vērsts uz to, lai skolēns sasniegtu vismaz lielāko daļu sekojošo mērķu.

        1. Izpratne. Pilnveidota izpratne par problēmu cēloņiem un attīstību.

        2. Attiecības ar citiem. Iegūta prakse labāk veidot un uzturēt attiecības ar citiem cilvēkiem.

        3. Sevis pieņemšana. Spēja veidot un uzturēt pozitīvu attieksmi pret sevi.

        4. Pašaktualizācija. Virzība uz sava potenciāla pilnīgu izmantošanu un pilnveidi.

        5. Problēmu risināšana. Atbalsts to problēmu risināšanā, kuras konsultatīvā atbalsta saņēmējs nespēj atrisināt vienatnē.

        6. Sociālo prasmju apguve.

        7. Uzvedības izmaiņas.

        8. Dzīves vadības pamats.

        9. Kompensācija. To prasmju pilnveide, kas nepieciešamas, lai labotu iepriekš, neadekvātās uzvedības laikā, pieļautās kļūdas.

        10. Sociālā iekļaušanās. Vēlmes un spējas aktīvi iekļauties sabiedrībā.

        Gribētos atzīmēt, ka ir pozitīva tendence: skolēniem uzlabojās vērtējumi dažos mācību priekšmetos, kļuva labāka saskarsme ar pedagogiem un klasesbiedriem. Ir pozitīvi piemēri, kad uzlabojās ģimenes un skolas sadarbība.

                                                                                                                        Projekta koordinatore Inita Lāce

Mūsu skola iesaistījās ESF projektā "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

        Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" jeb "PuMPuRS". ESF projekts "PuMPuRS" tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12.klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4.kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.

        Projekts "PuMPuRS" veidots ar mērķi ne tikai sniegt individuālu atbalstu skolēniem, bet arī atbalstīt pedagogus darbā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska skolēniem un veicināt kopīgi veidotās atbalsta sistēmas ilgtspēju.

        Projektā iesaistās skolas, kurās ir skolēni ar vienu vai vairākām pazīmēm, kas liecina par risku priekšlaicīgi pārtraukt mācības. Atbilstoši konkrētajiem riskiem katram no šiem skolēniem pedagogs veido individuālo atbalsta plānu vienam semestrim, kuru pēc nepieciešamības var pārskatīt un turpināt darbu ar skolēnu arī nākamajos semestros. 2017./2018.m.g. otrajā semestrī mūsu skola iesaistījās projektā, lai sniegtu atbalstu saviem skolēniem.

                                                                                                                        Projekta koordinatore Inita Lāce

Projekta PUMPURS LOGO
Adrese:

Kanaviņu iela 14,
Alūksne, Alūksnes novads
LV - 4301,
Latvija   

Kontakti

Epasts: anv@aluksne.lv
Tālr: (+371)26133347
Faks: 64381670

Created with ‌

Landing Page Maker