Erasmus+


SEMINĀRI UN RADOŠĀS DARBNĪCAS ALŪKSNES NOVADA VIDUSSKOLĀ


    Skolas un vecāku kopējais mērķis ir ieinteresēt skolēnus mācību procesā, motivēt apmeklēt skolu, padarīt skolas dzīvi interesantāku, saistošāku skolēniem, tāpēc Alūksnes novada vidusskolā projekta “Erasmus +” ietvaros tika organizētas vairākas aktivitātes gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, tādas kā radošās darbnīcas, apmācības un semināri. Vairākas aktivitātes notika vienā dienā.

    ”Skolas sirdspuksti ir skolēni. Bet skolas stiprums – skolotāji.”(L. Krolis) Ja skolotājs ir priecīgs, ar jaunām idejām, tad arī skolēniem noteikti vairāk patīk mācīties. Tāpēc skolotājus uzmundrināja Narmadas tautskolas lektore Anda Pēkšēna ar apmācības kursu “Pofesionālās izdegšanas draudu mazināšana, saskarsmes prasmju uzlabošana un radošu metožu apguve”. Skolotāji dienas garumā praktiski darbojās, ieguva zināšanas kā būt saskaņā ar sevi, kas var palīdzēt sevis izzināšanai un kā strādāt, lai nebūtu profesionālās izdegšanas.Skolotāji mācījās praktiskas lietas, izvirzīja savus mērķus un nosprauda uzdevumus kā tos sasniegt kā arī atbildēja uz jautājumu : Kas dod skolotājam gandarījumu par ieguldīto darbu?”

    Dienas noslēgumā notika skolas konference , kurā piedalījās skolēnu vecāki. Ikdienā bieži rodas situācijas, kad starp skolu un skolēna vecākiem veidojas komunikācijas barjeras. Tas notiek dažādu iemeslu dēļ, liedzot visām iesaistītajām pusēm sasniegt kopīgu mērķi. Kā šādas situācijas risināt? Kādas ir tipiskākās saziņas problēmas? Ko skolotājs var darīt, lai komunikāciju uzlabotu? Sociālais pedagogs Anna Zaula no Rīgas Centra humanitārās vidusskolas dalījās pieredzē par skolēnu un skolotāju sadarbību un vecāku lomu tajā. Lektore ar reāliem piemēriem no prakses stāstīja vecākiem par skolotāju pienākumiem un atbildību, par to, ka skolotājs ir tāds pats cilvēks kā viņi un ir ļoti ieinteresēts, lai viņu bērni ar prieku mācītos un pabeigtu skolu.

    Skolēni tajā pašā dienā darbojās radošajā darbnīcā “TĀSI TAISI”. Ceļojošās darbnīcas “TĀSI TAISI” galvenais mērķis ir iepazīstināt skolēnus, skolotājus un bērnu vecākus ar vienu no senākajiem amatiem – bērza tāss apstrādi. Šī mērķa sekmīgai īstenošanai tika izvēlēta konkrēta mērķauditorija – skolēni, paredzot, ka viņi dalīsies savā jauniegūtajā pieredzē arī ar saviem ģimenes locekļiem, tādā veidā nododot informāciju tālāk. Nodarbības rīko un vada amatnieki Madara Putna un Kaspars Zvirbulis.

    Vecākie skolēni mācījās kā būt līderim, nodarbību vadīja Biznesa vadības koledžas direktors Jānis Stabiņš. Meistarklases “Esi līderis” mērķis ir iedrošināt vidusskolēnus un topošos studentus mērķtiecīgai karjeras izvēlei, tādēļ šajā nodarbībā jaunieši uzzināja veiksmīgas karjeras priekšnoteikumus, diskutēja par interesējošiem jautājumiem un dalījās savos nākotnes mērķos. Būt līderim, tas nenozīmē tikai būt galvenajam, tas nozīmē prast prezentēt savas idejas, aizstāvēt tās, būt pārliecinātam par sevi un mācēt strādāt komandā. Jauniešiem šīs prasmes noderēs ikvienā darbā.

    Mēs uzskatām, ka skolēnu motivācija mācībām arī ir motivācija iet uz noteikto skolu, kura piedāvā interesantas nodarbības, citādākas no obligātās vielas. Tāpēc mūsu skolā tika organizētas radošā meistarklase “ Tehniskā jaunrade”, kur skolēni (jaunākie ar vecākajiem) , kā arī skolēnu vecāki konstruēja no izlietotajām lietām mašīnas, robotiņus u.c. Tāpat notika meistarklase “Datorika” , kurā tiek apgūti programmēšanas un jaunāko tehnoloģiju izmantošanas pamati. Šīs nodarbības vada Līga Krūmiņa.

    Pēc semināriem un meistarklasēm tika veikta aptauja visām iesaistītajām grupām. 97% no aptaujātajiem vecākiem un skolotājiem uzskatīja, ka bija ļoti nepieciešamas šādas nodarbības. Respondenti piedāvātajos semināros un lekcijās uzzināja jaunas metodes, tās deva ierosmi nebaidīties darīt lietas citādi un dalīties ar idejām, kā arī sadarboties, lai atrisinātu kopējās problēmas. 85% no aptaujātajiem vecāko klašu skolēniem pauda, ka “Esi līderis” meistarklases palīdzēja noticēt savām spējām un uzdrīkstēties sāk kaut ko jaunu.100% no jaunākajiem skolēniem bija sajūsmā par meistarklasēm un ir gatavi nākt uz skolu pat brīvdienās. Apkopojot aptaujas rezultātus, secinām, ka izvēlētās meistarklases un semināru tēmas bija ļoti noderīgas un vienoja mūs kopējam mērķim- sadarbojoties, motivēt skolēnu izglītības ieguvi.

    Ja skola piedāvā interesantas nodarbības, iesaistot vecākus, tad skolēns grib un vēlas nākt uz skolu!     

                                                                                                                                                                                                                         Projekta koordinatore Aina Ezeriņa


© Aluksnes novada vidusskola 2018

Built with Mobirise - Visit site