Informācija

Licencētās izglītības programmas Alūksnes novada vidusskolā:

Programmas kodsProgrammas nosaukums
31014011Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programmas 
01011111Vispārējās pirmsskolas izglītības programma
21011111Pamatizglītības programma
21015611Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
21015811Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem
31011011Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
31016011Vispārējās vidējās izglītības programma
31011013Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Alūksnes novada vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar 2021. gada 1. septembri kārtība

Rīcības algoritms, kad bērnam jāpaliek mājās.

Informācija par pieejamo atbalsta personālu Alūksnes novada izglītojamajiem

Alūksnes novada vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 2021./2022. m.g. 1. semestris

Alūksnes novada vidusskolas mācību priekšmetu stundu saraksts 10., 11., 12. klases izglītojamiem ceturtdienās 2021./2022. m.g. 1. semetris

Pirmsskolas nodarbību plāns 2021./2022. mācību gads

Skolotāju tikšanās laiki ar vecākiem 2021./2022. mācību gads

Alūksnes novada vidusskolas konsultāciju laiki 2021./2022. mācību gads

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Alūksnes novada vidusskolā

Alūksnes novada vidusskolas nolikums par "Pateicības", "Atzinības" pasniegšanu un izglītojamā ierakstīšanu goda grāmatā.

Alūksnes novada vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Dalītais stundu sākums/beigas 2021./2022. mācību gads

Mācību literatūras saraksts 2021./2022. mācību gadam.

Rīcības shēma uzturēšanās kārtība izglītības iestādē izglītojamo vecākiem un citām personām.

Alūksnes novada vidusskolas darba plāns 2021. gada jūnija mēnesim.

© Aluksnes novada vidusskola 2018

Created with Mobirise free web themes