Alūksnes novada vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi

1. Alūksnes novada vidusskolas bibliotēkas reglaments

2. Bibliotēka lasītājus apkalpo mācību gada laikā.

3. Bibliotēkā grāmatas var saņemt skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki .

4. Iestājoties bibliotēkā, katrs lasītājs iepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un

     parakstās par to ievērošanu lasītāja formulārā.

5. Bibliotēkas pakalpojumi:

        > grāmatu izsniegšana:

            o mācību grāmatas un palīgmateriālus uz mācību gadu,

            o mācību papildliteratūru uz mēnesi,

            o daiļliteratūru , zinātnisko literatūru un periodiskos izdevumus uz 2 nedēļām,

        > retās grāmatas, skaidrojošās vārdnīcas, enciklopēdijas un daudz pieprasīto grāmatu            vienīgos eksemplārus neizsniedz, tie izmantojami tikai bibliotēkā,

        > jaunie periodiskie izdevumi izmantojami tikai bibliotēkā. 

6. Lasītāja pienākumi:

        > atnest atpakaļ grāmatas noteiktā laikā;

        > saudzēt un salabot paņemtās grāmatas, saņemot mācību grāmatas, lietotāji tās pārbauda         un par bojājumiem ziņo bibliotekāram, mācību grāmatas to lietošanas laikā ir jāapvāko un         jānodod atpakaļ bibliotēkā tīras, nesaplēstas, nesalocītas, nepieciešamības gadījumā         salabotas;

        > par nozaudētu mācību grāmatu vai pamatfondam nodarītajiem zaudējumiem jāatmaksā         grāmatas vērtība vai jāatnes līdzvērtīga grāmata;

        > bibliotēkā jāievēro klusums un kārtība,

        > bibliotēkā aizliegts ienest un lietot pārtikas produktus,

        > lasītavas datorus drīkst izmantot tikai mācību mērķu realizēšanai,

        > mācību gada beigās gan skolēniem, gan skolotājiem jāatdod bibliotēkā visas         paņemtās grāmatas. 

7. Mācību grāmatu saņemšana un nodošana notiek pēc noteikta grafika. 9. un 12.klašu absolventi grāmatas var nodot pēc eksāmeniem, saņemot bibliotekāra parakstu aptaujas lapā. Izstājoties no skolas vai pedagogiem un darbiniekiem pārtraucot darba attiecības, jānodod bibliotēkā visas viņiem izsniegtās grāmatas.

8. Par bibliotēkas fonda un inventāra saglabāšanu atbild skolas bibliotekārs, bet par  mācību grāmatu saglabāšanu arī klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji. 

9. Par bibliotēkas iekšējās kārtības neievērošanu lasītājiem uz laiku var tikt  liegta bibliotēkas un lasītavas apmeklēšana. 

Adrese:

Kanaviņu iela 14,
Alūksne, Alūksnes novads
LV - 4301,
Latvija   

Kontakti

Epasts: anv@aluksne.lv
Tālr: (+371)26133347
Faks: 64381670

Built with ‌

Offline Website Software