Uz sākumu
Skolotāji
Skolas padome
Interešu izglītība
Mēs lepojamies
Informācija
Projekti
Kontakti
Iepirkumi
Comenius projekti
Fotogalerija
Bibliotēka
Erasmus+
Ēdināšana
Projekts "Esi līderis"
Karjera
Pašnovērtējuma ziņojums


Alūksnes novada vidusskolas bibliotēkas lietošanas noteikumi

1. Bibliotēka lasītājus apkalpo mācību gada laikā .

2. Bibliotēkā grāmatas var saņemt skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki .

3. Iestājoties bibliotēkā, katrs lasītājs iepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un

     parakstās par to ievērošanu lasītāja formulārā.

4. Bibliotēkas pakalpojumi:

   >  grāmatu izsniegšana:

    o   mācību grāmatas un palīgmateriālus uz mācību gadu,

    o   mācību papildliteratūru uz mēnesi,

    o   daiļliteratūru , zinātnisko literatūru un periodiskos izdevumus uz 2 nedēļām,

   >  retās grāmatas, skaidrojošās vārdnīcas, enciklopēdijas un daudz pieprasīto grāmatu vienīgos eksemplārus neizsniedz, tie izmantojami tikai bibliotēkā,
   >   jaunie periodiskie izdevumi izmantojami tikai bibliotēkā.

5.  Lasītāja pienākumi:

    >   atnest atpakaļ grāmatas noteiktā laikā;

    >   saudzēt un salabot paņemtās grāmatas, saņemot mācību grāmatas, lietotāji tās

pārbauda un par bojājumiem ziņo bibliotekāram, mācību grāmatas to lietošanas laikā ir jāapvāko un jānodod atpakaļ bibliotēkā tīras, nesaplēstas, nesalocītas, nepieciešamības gadījumā salabotas;

    >    par nozaudētu mācību grāmatu vai pamatfondam nodarītajiem zaudējumiem

jāatmaksā grāmatas vērtība vai jāatnes līdzvērtīga grāmata;

    >   bibliotēkā jāievēro klusums un kārtība,

    >   bibliotēkā aizliegts ienest un lietot pārtikas produktus,

    >    lasītavas datorus drīkst izmantot tikai mācību mērķu realizēšanai,

    >   mācību gada beigās gan skolēniem, gan skolotājiem jāatdod bibliotēkā visas paņemtās grāmatas.

6. Mācību grāmatu saņemšana un nodošana notiek pēc noteikta grafika.

9. un 12.klašu absolventi grāmatas var nodot pēc eksāmeniem, saņemot bibliotekāra parakstu aptaujas lapā. Izstājoties no skolas vai pedagogiem un darbiniekiem pārtraucot darba attiecības, jānodod bibliotēkā visas viņiem izsniegtās grāmatas.

7.  Par bibliotēkas fonda un inventāra saglabāšanu atbild skolas bibliotekārs, bet par

mācību grāmatu saglabāšanu arī klašu audzinātāji un mācību priekšmetu skolotāji.

 8. Par bibliotēkas iekšējās kārtības neievērošanu lasītājiem uz laiku var tikt

liegta bibliotēkas un lasītavas apmeklēšana.

 


 


webmaster