Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta kompetenču attīstība logo

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 

    Projekta mērķis - nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» atbalstāmās un veiktās darbības 2021./2022. mācību gada un 2022./2023.mācību gada periodā.

    2019.gadā skolā notika veiksmīga fizikas gada īstenošana (nodarbības elektronikā), bet 2020.gadā - Tehnoloģiju gada īstenošana („Programmēšanas pamati”; pulciņš robotikā). Pulciņa nodarbībās skolēniem spēļu formā tika turpināts sniegt zināšanas par tehniku un tās darbības pamatprincipiem, modelējot un konstruējot skolēni mācījās loģiski un radoši domāt, bet programmēšanas pamatzināšanas sniedza pārliecību par spējām risināt problēmas bez pieaugušo palīdzības kā nodarbībās, tā sadzīvē. Nodarbības skolēniem attīstīja loģisko domāšanu, problēmu risināšanu un radošumu. Projekta ietvaros skolā visu klašu izglītojamajiem tika īstenotas šādas aktivitātes: individuālās un praktiskās nodarbības. Praktiskās nodarbības par apskaņošanu un fotografēšanu. Dabaszinību skola "Es un vide", Ģeogrāfu skola; nodarbību cikls: „Kustību prieks”, „Rēķini galvā”; konkurss „IKT izaicinājums”. Skolēni nodarbībās darbojās ar aizrautību un interesi. Skolā pedagogi veica individuālu darbu ar talantīgajiem skolēniem un skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Ārpusstundu pasākumi tika veidoti ar mērķi dot iespēju skolēniem darboties STEM un vides jomā. Fizikas gada turpinājums. Projekta ietvaros (10.03.2020.) tika īstenota plānotā mācību vizīte - Zinātnes un izklaides diena Tartu (Ahha centrs, Planetārijs), lai atraisītu izglītojamo dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām. Mācību vizīti apmeklēja 8., 9., kl. izglītojamie.

    Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” aktivitātes tika plānotas un deva iespēju darboties vairākos virzienos. Pedagogi strādāja individuāli, atbilstoši katra skolēna spējām. Projektā tika iesaistīti skolēni no 1. līdz 9. klasei. Izglītojamajiem bija iespēja pēc stundām apmeklēt nodarbības pēc pašu vēlēšanās, izvēloties sev tīkamo pakalpojuma daudzveidību, tādējādi bija iespēja nostiprināt, padziļināt savas zināšanas un uzlabot mācību sasniegumus, kā arī patstāvīgi darboties praktiski, pētīt un eksperimentēt. Nenoliedzami tādējādi nodarbībās tika sniegts atbalsts izglītojamajiem mācībās, ievērojot viņu intereses un spējas, grūtības un individuālās īpatnības. Īpaša uzmanība tika pievērsta katra izglītojamā praktiskai un intereses veicināšanai. Lai nodrošinātu individuālo pieeju un sasniegtu projekta mērķi, tika ņemtas vērā gan izglītojamo vecumposma īpatnības, gan individuālās intereses, spējas un dažādas grūtības un, protams, vajadzības. 

    Mērķa grupa tika sasniegta. Projekta pienesums bija vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kur bija iespēja papildināt mācību stundās apgūto, tā nodrošinot izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas tika balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu skolā, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta īstenošana tiks turpināta arī 2021./2022.mācību gadā un 2022./2023.mācību gadā.

                                                                                                            Projekta koordinatore Inese Kaulakane

Projekta kompetenču attīstība logo
Adrese:

Kanaviņu iela 14,
Alūksne, Alūksnes novads
LV - 4301,
Latvija   

Kontakti

Epasts: anv@aluksne.lv
Tālr: (+371)26133347
Faks: 64381670

Made with ‌

HTML Website Creator