Uz sākumu
Skolotāji
Skolas padome
Interešu izglītība
Mēs lepojamies
Informācija
Projekti
Kontakti
Iepirkumi
Comenius projekti
Fotogalerija
Bibliotēka
Erasmus+
Ēdināšana
Projekts "Esi līderis"
Karjera
Pašnovērtējuma ziņojums


Kompetenču pieeja mācību saturā
Valsts izglītības satura centrs ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Starp atlasītajām izglītības iestādēm ir arī Alūksnes novada vidusskola. Projekta īstenošana Alūksnes novada vidusskolā sāksies ar 2017./2018. m.g. Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit.


Trešo valstu valstspiederīgos aicina pieteikties bezmaksas integrācijas kursiem un aktivitātēm sešās Latvijas pilsētās
03.01.2015. Ar mērķi attīstīt daudzpusīgas un Trešo valstu valstspiederīgajiem* pieejamas atbalsta, adaptācijas un integrācijas iespējas, kā arī paaugstinātu mērķa grupas motivāciju līdzdalībai sabiedrības procesos, nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja””, piesaistot sadarbības partneri biedrību „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”, 2014. gada novembrī ir uzsākusi īstenot atbalsta projektu "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3". Projekta norises laiks: 2014. gada 28. novembris – 2015. gada 30. jūnijs.

Projekta aktivitāšu ietvaros tiek piedāvāti latviešu valodas kursi sešās Latvijas pilsētās - Alūksnē, Balvos, Liepājā, Olainē, Stopiņos, Rīgā, nodarbības organizējot dažādiem valodu līmeņiem, galvenokārt iesaistot seniorus, jauniešus, ārvalstu studentus – Trešo valstu pilsoņus.


Informācija Alūksnes novada mājas lapā  http://www.aluksne.lv/info_data/info15/jan05_05.htm

d

d

Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs.

Jau otro gadu Izglītības un zinātnes ministrija izsludina atklātu projektu konkursu „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”.

Konkursa mērķis – atbalstīt nepieciešamā sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības iestādēs (pirmsskolas, pamatskolas un vidējās izglītības iestādēs) attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni  par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.

Sadarbojoties Alūksnes novada izglītības pārvaldei un Alūksnes novada izglītības iestādēm – Liepnas vidusskola, Alūksnes novada vidusskola, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Malienas pamatskola, Bejas pamatskola, Mālupes pamatskola, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola, Ilzenes pamatskola, Pededzes pamatskola "Rūķi", Alūksnes PII "Sprīdītis", Strautiņu PII "Zemenīte" ar Alūksnes novada Plānošanas un attīstības nodaļas darbiniekiem, tika nolemts izstrādāt un iesnieg kopīgu projekta konkursa pieteikumu, lai atjaunotu un papildinātu izglītības iestāžu ziemas sporta inventāra materiāli tehnisko bāzi.

2014./2015.m.g. septembrī izglītības iestādes saņēma projekta sporta inventāru. ANV kolektīva sporta inventāra materiāli tehniskā bāze tika papildināta ar 16 (dažāda garuma un izmēra) slēpju, nūju un slēpošanas zābaku komplektiem.

Lai skolēniem un skolotājiem aktīva slēpošana sporta stundās un veiksmīgi starti sacensībās!

MK „Cilvēks un sabiedrība” vadītāja Dace Alksne,

projekta vadītāja


Kopā
jautrāk!

No maija līdz oktobrim Alūksnes novada vidusskolā notikuši 4 dažādi sporta pasākumi, kas vienojuši dažāda vecuma Alūksnes pilsētas un novada cilvēkus, lai visi kopā jautri, atraktīvi un netradicionāli pavadītu savu brīvo laiku.
Lai šīs aktivitātes varētu notikt, neformālās jauniešu grupas „Jautrās idejas” pārstāvji kopā ar skolotāju Daci Alksni izstrādāja projektu, kuru iesniedza Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projekta konkursā 2013, un guva daļēju finansiālu atbalstu. Par iegūto projekta finansējumu iegādājāmies netradicionālu sporta inventāru: dažāda materiāla, lieluma un formas bumbas, krāsainus konusu komplektus, indiakabola spēles inventāru, dažāda lieluma un formas plastikāta riņķus, lecamauklas ar gultni, kuru izmantojām aktivitāšu organizēšanā, bet tagad tas kalpo sporta stundu dažādošanai. Varējām nodrošināt lielāko pasākumu apskaņošanu, iegādāties saldās balvas, izgatavot pateicības.

16.maijā netradicionālo sporta spēļu pēcpusdienā vienkopus sapulcējās Alūksnes pilsētas PII „Sprīdītis”, „Cālis” „Pienenīte” un novada PII „Pūcīte”, „Mazputniņš” vecāko grupu bērni, skolotājas, vecāki, kā arī ANV pirmsskolas grupas un 1.klases apvienotā komanda. Tas bija nopietns pārbaudījums mums visiem, jo nodrošinājām dažādas netradicionālas sportiskās aktivitātes 75 ņipriem ķipariem, viņu skolotājām un vecākiem skolas sporta laukumā. Tas bija neparasti un interesanti mums visiem, jo gan mazajiem, gan lielajiem kopā jautrāk!
Pēc veiksmīgi noorganizēta pasākuma atsaucāmies skolas direktore Ilze Līviņa uzaicinājumam organizēt sportisku pasākumu skolas kolektīvam Zeltiņu pagasta sporta un atpūtas parka teritorijā 28.maijā. Izmantojot jauniegūto aprīkojumu, uzklausot sporta skolotāju Aleksandra Kondratjeva un Sergeja Sverčkova ieteikumus, organizējām dažādas netradicionālas sportiskas aktivitātes 150 dalībniekiem. Laika apstākļi un apkārtējā daba bija ļoti labvēlīga aktivitāšu norisei, arī šis pasākums mums izdevās, bijām gandarīti par paveikto.

14.augustā ar prieku palīdzējām Sarkangalvītei labāk iepazīt 12 topošos pirmklasniekus un pirmsskolas grupas bērnus, aicinot viņus uz sportiskām aktivitātēm skolas sporta zālē. Rībēja zāles grīda, skanēja bērnu smiekli... Lieti noderēja projekta sporta inventārs. Dienas beigās secinājām- visiem kopā jautrāk! „Žēl, ka nevar ilgāk palikt pie jums sportot”, atvadoties teica bērni. Atkal viens labs darbs paveikts!
Tālāk mēs piekritām jaunam izaicinājumam. Skolotāja Līga Krūmiņa un Alūksnes Velo kluba vadītājs Guntis Kozilāns piedāvāja iesaistīties Alūksnes novada 10 - 14 gadus vecu jauniešu Velo dienas pasākuma „Kopā jautrāk” organizēšanā 11.septembrī pie ANV. Mūsu uzdevums bija izveidot un uzstādīt ceļazīmes velo trases teritorijā, izveidot marķēto trasi skolas apkārtnes teritorijā, novērtēt sacensību dalībnieku zināšanas un prasmes trases kontrolpunktos. Sacensībās piedalījās skolēni no Strautiņu, Ilzenes, Mārkalnes un Malienas pamatskolām, Alūksnes pilsētas sākumskolas, Liepnas un Alūksnes novada vidusskolām. Sacensību dalībnieku skaits ar katru dienu tikai palielinājās, līdz sasniedza 93. Diena iesākās drudžaini. Vai paspēsim visu izdarīt laikā un pareizi? Ko darīt, ja...? Tā atkal bija jauna pieredze liela mēroga pasākumu norises plānošanā un organizēšanā, kur atbalstu un padomus guvām no skolotājām Līgas Krūmiņas un Daces Alksnes. Paldies skolotājām Ilonai Apsītei, Initai Lācei, Sanitai Čibalai no Alūksnes novada vidusskolas, Tijai Āboltiņai no ABJC Velo pulciņa un 8.a, 9.a, 10a klases skolēniem, kuri palīdzēja pasākuma norises dienā.
Visu šo pasākumu organizēšanā un vadīšanā iesaistījās apmēram 40 Alūksnes novada vidusskolas brīvprātīgie skolēni. Daudziem no mums tā bija pirmā šāda veida pieredze. Tas bija interesanti, jo noorganizētie pasākumi bija atšķirīgi. Sadarbojāmies ar dažāda vecumposma cilvēkiem, labāk iepazinām viens otru. Daudz laika pavadījām svaigā gaisā, pasākumi bija interesanti gan to dalībniekiem, gan mums pašiem.

Mūsu projekta mērķis - piedāvāt netradicionālo sporta veidu un stafešu pēcpusdienu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, lai visi kopā aktīvi un interesanti pavadītu savu brīvo laiku, īstenojot savas iniciatīvas pasākumu plānošanā, organizēšanā un vadīšanā. Mūsuprāt, šis projekts ir izdevies, izvirzītais mērķis ir sasniegts un sevi attaisnojis, novadīti četri pasākumi, sākotnēji tika plānoti divi pasākumi „Kopā jautrāk!”
Uz tālāku sadarbību un tikšanos Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projekta konkursā 2014!

Artis Maksims, neformālās jauniešu grupas „Jautrās idejas” pārstāvis

       


                  
Bildes slaidos

 Ieguldījums tavā nākotnē

Projekts „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem”  Nr.21011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109. 

Mūsu skola sadarbībā ar Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju uzsākusi Eiropas Sociālā fonda projekta

„Cilvēkresursi un nodarbinātība”1.2. prioritātes „Izglītība un prasmes” 1.2.2. pasākuma  „Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana”, 1.2.2.4. aktivitātes  „Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība”, 1.2.2.4.2. apakšaktivitātes „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” projekta „Inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešana garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem” Nr.21011/0036/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/109.  realizāciju.

Projekts ir viens no 18 apstiprinātajiem projektiem, pavisam konkursā tika iesniegti 194 pieteikumi. Projekta ilgums 2 gadi: no 01.01.2012. līdz 31.12.2013.gadam. projektā iesaistītas 32 izglītības iestādes visā Latvijā, kā arī sadarbības partneri - pašvaldības, profesionālās asociācijas, biedrības un augstākās izglītības iestādes.
Projekta mērķis:  nodrošināt mācību atbalstu bērniem un jauniešiem ar mācīšanās un funkcionāliem traucējumiem, realizējot inovatīvas starpdisciplināras atbalsta pasākumu programmas ieviešanu garīgās un fiziskās veselības uzlabošanai, sociālās atstumtības riska mazināšanai Rīgā un visos Latvijas novados.
Kopumā projekta realizācijā plānots iesaistīt vismaz 680 sociālā riska grupas skolēnus. 

Mūsu vidusskolā projektā darbojas pedagogi Pārsla Meistere un Lāsma Baltiņa. Projektā piedalās 2 skolēnu grupas. Skolēniem notiek interesantas nodarbības.

Skolēnu izteiktās domas par darbošanos projektā:

pozitīvas atsauksmes no skolēniem par kopīgu darbošanos projektā.

 • skolēnu sadarbība vienam ar otru, grupas darbā.
 •  saskarsmes māku pilnveidošana un lēmuma pieņemšana dažādās situācijās.
 • lielu interesi skolēnos izraisīja piedāvātie vingrinājumi un spēles.

Vecāku domas par projektu:

 • bērni pavada laiku lietderīgi darbojoties projektā.
 • bērni ir ļoti ieinteresēti, mājās dalās ar saviem iegūtajiem iespaidiem.
 • attīsta papildus prasmes, iemaņas.

Skolotāju domas par projektu.

 • skolēni aktīvi iesaistās praktiskajās nodarbībās.
 • pilnveido savstarpējās attiecības.
 • skolēnu sadarbība vienam ar otru, grupās, ar skolotāju.
 • esam ieguvuši materiālo bāzi, lai skolēniem būtu interesantāka darbošanās.
 • caur projektu vairāk iepazīstam skolēna individuālās īpatnības varam pieņemt lēmumus kā palīdzēt skolēnam.


Adventes vainagu veidošanaCiemošanās Siguldā pie Jušiem
Praktiskā darbošanās ar plastilīnu.Pūķu kolāža
Pūķu kolāžaSniegavīru gatavošana 
Vāzīšu dekupāžaZiemassvētku svece
Ziemassvētku telpu dekors.Ēnu teātra lugas iestudēšana


Aktīva darbošanās
BMX trase
Dekorējam telpu
Ekskursija Vijciema čiekurkaltēEkskursija Valmieras BMX muzejā.
Gatavojamies LieldienāmIzveidotās maskas
Klausāmies teiku par AlūksniLabdarības akcija
Maskas gatavošana
Mātes diena
Muzeja nodarbība
Talka
Vijciema čiekurkaltē


Dvieļu bolsIepazīšanās ar spēles noteikumiem.
Sporta diena
Stafetes
Aplūkojam trušusMūsu  mīluļi
Pārgājiens uz Jaunalūksnes pagasta ''PALEJĀM''.Spēlējam spēles.

Darbojoties projektā skolēni ieguva :

 • jaunus draugus,
 • jaunas zināšanas,
 • aktīvu darbošanos,
 • jaunas spēles.
Skolēni priecājās, ka bija iespēja doties pārgājienos un aktīvi piedalīties sporta dienā. Devāmies ekskursijā uz Vijciema čiekurkalti, kur bija iespēja apskatīties čiekuru žāvēšanu. Valmieras BMX trasē un muzejā  iepazināmies ar slavenajiem BMX čempioniem un pirmajiem BMX  velosipēdiem, kur skolēni varēja izmēģināt savu  braukšanas māku. Skolēnus iepriecināja pusdienošana ‘’Hesburgerā’’.  Ekskursijas noslēgumā devāmies uz kinoteātri ‘’Gaisma’’, kur noskatījāmies 3D filmu ‘’Krūdi’’. Mājup devāmies priecīgi un gandarīti par jauko ekskursiju.
Skolā īstenots nodibinājuma “Rietumu Bankas labdarības fonds” (RBLF) sadarbībā ar AS “Lauku Avīze” izsludinātā projektu konkursa “Sprīdis labākai dzīvei 2012”, 2.kārtā pieteiktais projekts „Alūksnes novadā vidusskolas - mājturības un tehnoloģiju kabineta virtuves bloka renovācija”. 
      Projekta mērķis - veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību Latvijā un atbalstīt sociāli svarīgu jautājumu risināšanu.
Alūksnes novada vidusskolā ir īstenots projekts, ko organizēja  Rietumu Bankas labdarības fonds kopā ar Latvijas Avīzi „Sprīdis labākai dzīvei 2013”, kura mērķis bija atbalstīt tādus projektus reģionālā līmenī, kas sniegs labumu lielākai sabiedrības daļai. Projekta ietvaros skolā tika strādāts pie brīvā laika telpas „Skaida” izveides un labiekārtošanas.


Projekta mērķi:

 • Veikt skolas pagrabstāva telpas kosmētisko remontu un izveidot publiski pieejamu brīvā laika telpu dažādām iedzīvotāju grupām kokapstrādes pamatprasmju apgūšanai.
 • Turpināt veiksmīgi aizsākto skolotāja, vecāku un izglītojamo sadarbību neformālajās – radošajās darbnīcās, ārpus mācību procesa, dažādu sadzīvē noderīgu lietu izgatavošanā – putnu būri, svečturi, koka karotes, koka rotaļlietas, u.c.
 • Sakārtot un labiekārtot vidi, kurā izglītot dažāda vecuma, dažādu sociālo grupu iedzīvotājus. Piedāvājot pilnvērtīgi, radoši un kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, sekmēt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, karjeras izglītības iespējas.
 • Skolu brīvlaikā visu apkārtējo skolu skolēniem un jauniešiem būs iespēja radoši darboties un pavadīt savu brīvo laiku.


Mūsu skola piedalās Alūksnes un Apes fonda  Sorosa fonda – Latvija un Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda finansētajā projektā „Jauniešu darbībai un sadarbībai Alūksnes un Apes novadā” programmā „Pieslēdzies izaugsmei”

Arhīvs


webmaster